29 Jan

เอกสารยื่นวีซ่าออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง

เอกสารยื่นวีซ่าออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง

การขอวีซ่าท่องเที่ยว & ธุรกิจ ออสเตรเลีย

 แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (1419) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัครเท่านั้นค่ะ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว รวมทั้งให้เขียนชื่อของคุณไว้ด้านหลังของรูป(มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ที่แสดงความผูกพันของท่านในประเทศถิ่นที่อยู่อาศัย
 • เอกสารการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีตราครุฑและมีชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าพร้อมประทับตรา (จะต้องเป็นฉบับใหม่ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ visa)
 • กรณีที่เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ระบุเงินเดือน เซ็นชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท
 • กรณีที่รับข้าราชการ หนังสือรับรองจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีที่ไม่ได้ทำงานหรือเกษียณอายุ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือชี้แจงเป็นจดหมายว่าเกษียณอายุแล้ว
 • กรณีที่เป็นแม่บ้าน ให้แนบเอกสารของสามีมาประกอบการยื่นวีซ่า
 • กรณีที่เป็นเด็ก หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เด็กที่อายุไม่ถึง 15 อนุญาตให้ใช้บัตรนักเรียนหรือนักศึกษาได้)
 • ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้องควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น ทะเบียนสมรส หรือสูจิบัตร
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดยื่นจดหมายเชิญและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนผู้นั้นเช่น ทะเบียนสมรส การติดต่อกันในทุกทาง (อีเมล์ จดหมาย หรือข้อความ) ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย หลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินผู้นั้น
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง อาจได้แก่ สมุดฝากเงิน Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง ทางสำนักงานจะคืนให้ในวันรับ Passport)
  *** ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นควรแสดงที่มาที่ไปของเงินให้ชัดเจน และมีจำนวนที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้สำหรับท่องเที่ยวค่ะ ***
 • หลักฐานการทำงานควรเป็นจดหมายที่ออกโดยบริษัท ควรระบุ
  • ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ
  • ตำแหน่ง
  • ระยะเวลาที่ทำงาน
  • เงินเดือนรายได้
  • การอนุญาตให้ลาในช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว
   ถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • ทะเบียนหุ้น (บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
  • ทะเบียนการเสียภาษี
  • เอกสารอื่นใดที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ ไม่ได้เป็นการแอบอ้างเอกสารขึ้นมาลอยๆ
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ตามน้ำหนักจ่าหน้าซองถึงตัวเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งพาสปอร์ตคืน(สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์)
  *** เอกสารทุกรายการที่เป็นสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยค่ะ ***
 • เอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร (Checklist) ดาวน์โหลดได้จากลิงค์vfs-au.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

 

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เงินสกุลออสเตรเลีย
ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าเยี่ยมเยียน 1419 4150

 

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสด หรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น) โดยสั่งจ่าย ”สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสจำนวน 600 บาท สำหรับวีซ่าทุกประเภท และ 535 บาท สำหรับ Re-Evidencing อัตราดังกล่าวคิด ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

 

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • แบบฟอร์ม 1229 ลงนามโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบุตร

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

 • ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ (ตามระเบียบการที่ทางสำนักงานกำหนด)
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในออสเตรเลีย

 

 

 

** หมายเหตุ **

 • กรุณาอย่านำส่งเอกสารตัวจริง ยกเว้นได้รับการร้องขอจากทางสำนักงาน
 • กรุณาอย่าจองตั๋วเครื่องบินหากท่านยังไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านมี Deadline จากแผนการเดินทาง
 • ด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์วีซ่า (Electronic Visa) ท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่าลงในสมุด Passport ของท่าน เพื่อแสดงว่าท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าสำหรับการเดินทางไปออสเตรเลีย เมื่อท่านทำการ Chick-in ที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอิเลคโทรนิคส์ว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว
 • ระยะเวลาการส่งเอกสารล่วงหน้า เจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลียแผนกวีซ่าแจ้งว่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวสามารถยื่นขอได้ทันทีเมื่อเอกสารพร้อม เจ้าหน้าที่จะดูวันที่เราจะเดินทาง และจะพิจารณาให้วีซ่าให้ตามความเหมาะสมของแต่ละรายไปตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ค่ะ
 • สำหรับฟอร์ม 956 และ 956A หรือเอกสารมอบอำนาจ ทาง Admin ได้เขียนอธิบายรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดไว้ในอีกหัวข้อนึงให้แล้วนะคะ สามารถไปเปิดดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

 

 

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย(AVAC)ชั้น 34 ตึกไทยซีซี เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net เบอร์โทร 0–2672–3476-9 เวลายื่น–รับ: 08.50 น.–15.00 น. และเวลา 15.00 น.–16.30 น. รับวีซ่า สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600) และTemporary Work Visa (Subclass 400) ที่ยื่นผ่านวีเอฟเอส ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบันคือ 10 วันทำการ

ส่งทางไปรษณีย์ที่ สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์สำหรับส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์
สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600) Temporary Work Visa (Subclass 400) ที่ส่งโดยตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลียโดยทางไปรษณีย์ ระยะเวลาในการดำเนินการที่สถานทูตกำหนดคือ 1 เดือน

 

การขอวีซ่านักเรียนในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ยากในการขอวีซ่า แต่จริงๆแล้วขั้นตอนของการขอก็ค่อนข้างตรงไปตรงมา ถ้าดำเนินการตามั้นตอนที่ระบุไว้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ และก็ยังคุ้มค่าในท้ายที่สุดด้วย เพราะสามารถใช้วีซ่านักเรียน ในการทำงาน Part-time ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าทำงานเพิ่ม วันนี้เรามีวิธีการขอวีซ่าแบบละเอียด ทีละขั้นตอนมาฝากเพื่อนๆค่ะ ไปดูกันเลย

คุณต้องการวีซ่านักเรียนประเภทไหน?

การขอวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียมีหลากหลายประเภท ประเภทของวีซ่านักเรียน จะขึ้นอยู่กับประเภทคอร์สที่ผู้เรียนเลือกเรียน ซึ่งรายละเอียดในการขอวีซ่าแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไป และทั้งที่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะขอวีซ่า Subclass 574 และ 574 แต่วีซ่านักเรียนของออสเตรเลียยังมีหลายชนิดมากกว่านั้น ไปดูวีซ่าที่เหมาะสมกับตัวเองดีกว่าค่ะ

เราสามารถแจกแจงชนิดของวีซ่าตามได้ Subclass ย่อยๆ ดังนี้

 • Independent ELICOS (Subclass 570) – สามารถใช้ได้กับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย มีตั้งแต่การเรียนเป็นคอร์สภาษาทั่วไป คอร์ส IELTS , EAP เป็นต้น
 • Vocational Education and Training (Subclass 572) – ใช้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับวิชาชีพ เช่น VET diploma , คอร์สที่ได้ประกาศนียบัตรต่างๆ แต่ไม่ใช่คอร์สเรียนภาษาแบบ ELICOS
 • Higher Education (Subclass 573) – สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีหรือบริญญาโท
 • Postgraduate Research (Subclass 574) – สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อปริญญาโท แบบทำวิทยานินธ์ และสำหรับนักเรียนปริญญาเอก
 • Non-award (Subclass 575) – สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
 • AusAID or Defence (Subclass 576) – สำหรับนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก AusAID หรือกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย 

วิธีการสมัครขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 ก่อนอื่นนักเรียนที่จะดำเนินการขอวีซ่าต้องได้รับการตอบรับจากทาางมหาวิทยาลัยเสียก่อน พร้อมกันนี้ยังต้องสามารถแสดงหลักฐานทางอีเมลล์ ‘Electronic Confirmation of Enrolment’ หรือจดหมายตอบรับ ก่อนการขอวีซ่าด้วย

 มหาวิทยาลัยที่นักเรียนเรียนต้องอยู่ในบัญชี Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) ของรัฐบาลออสเตรเลีย นักเรียนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

     

หลังจากที่ได้รับการตอบรับทางอีเมลล์ นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับการออกวีซ่า หรือที่ Australian government’s immigration

หลังจากที่สมัครยื่นขอวีซ่าแล้ว จะมีการแบ่งประเภทของนักเรียนออกเป็น 5 เลเวล แยกตามสถิติและพฤติกรรมของนักเรียนชาตินั้นๆ แต่ละเวลจะมีความเสี่ยงที่ต่างกัน ไล่จากน้อยไปหามากคือจาก 1 ถึง 5 นักเรียนที่โดนจัดว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ก็อาจจะต้องยื่นเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้ทางรัฐบาลเข้าใจว่าต้องการมาเรียนจริงๆ ไม่ได้ต้องการมาหาแฟน หรือทำธุรกิจ หรือเหตุผลอื่นๆ เป็นต้น ในทางกลับกันถ้าเป็นนักเรียนจากประเทศที่ทางการออสเตรเลียให้เครดิตดี ก็จะถูกจัดอยู่ในเลเวลแรก ทำให้การขอซ่าไม่ค่อยเป็นปัญหา สามารถผ่านได้สบายๆ 

      นอกจากนี้เอกสารอื่นๆก็เป็นส่วนสำคัญ เช่นหลักฐานทางการเงิน หรือหลักฐานการประกันสุขภาพของนักเรียน ถ้ามีความน่าเชื่อถือ มั่นคง การขอวีซ่าก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลีย เป็นเงินอย่างน้อย 477,331บาทต่อปี ซึ่งการเลือกมหาวิทยาลัยและโซนที่อยู่ก็จะมีผลให้เงินจำนวนนี้ต่างกันออกไป
 • สามารถพิศุจน์ได้ว่ามีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าเรียนได้
 • หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS
 • หลักฐานการจบการศึกษา
 • หลักฐานอื่นๆจะขึ้นอยู่กับคอร์สที่เลือกเรียน ดังนั้นควรปรึกษาโดยตรงกับทางมหาวิทยลาัย หรือสถาบันการศึกษาที่เราได้สมัครไว้

    ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทขอวีซ่าที่ขอ อย่างไรก็ตาม จะมีค่าดำเนินการขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 13,722 บาท นักเรียนสามารถเช็คราคาขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากตารางราคานี้ สามาถจ่ายได้ทั้งทางเครดิตการ์ดและเดบิตการ์ด

ADISA ACTIVE TRAVEL