17 Sep

การขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 สำหรับธุรกิจ

การขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 สำหรับธุรกิจ

สำหรับท่านที่เดินทางบ่อยๆอยากหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 เพราะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้บริษัทเพราะติดปัญหาการยื่นขอวีซ่าแล้วต้องทิ้งหนังสือเดินทางให้กับสถานฑูตนั้น ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานให้บริษัทได้ ที่ทำได้ก็เฉพาะอาชีพไกด์เท่านั่น

 

การขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 สามารถทำได้ โดยเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. เตรียมเอกสาร ไปยื่นที่ ยื่นที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ชั้น 2 ช่อง 98-99 รายการเอกสารมีดังต่อไปนี้

1.1 จดหมายจากบริษัท ชี้แจงเหตุผลของผู้ขอหนังสือเดินทาง (เรียน ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง)

1.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือทะเบียนการค้า และหนังสือบริคณห์สนธิ

1.3 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอ

1.4 สำเนาหน้า passport และหน้า visa เล่มที่ใช้อยู่ปัจจุบันพร้อมหน้าบันทึกข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของผู้ขอ

 

สำเนาเอกสารทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

  1. หลังจากยื่นเอกสาร รอพิจารณา 1 อาทิตย์
  2. พอครบ 1 อาทิตย์ โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-981-7200 , 02-981-7171 แล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าต้องทำอย่างไรต่อ
  3. นัดวันสัมภาษณ์
  4. ไปสัมภาษณ์ ตามวันที่นัด ที่ กองอำนวยการหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 สัมภาษณ์ ประมาณ 5 นาที ผอ. เซ็นต์เอกสารอนุมัติ แล้วให้เอกสารกับเจ้าหน้าที่.
  5. เจ้าหน้าที่จะพาเราไปทำหนังสือเดินทาง โดยเอาเอกสารที่ ผอ.เซ็นต์อนุมัติไปยื่นที่ฝ่ายทำหนังสือเดินทาง ยื่นบัตรประชาชน กรอกเอกสาร สแกนนิ้ว ถ่ายรูป เหมือนทำหนังสือเดินทางปกติ จ่ายเงินค่าหนังสือเดินทาง

เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอมีพลาสปอร์ตเล่มที่ 2 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับ

 

หนังสือบริคณห์สนธิคือ ?

คือ ตราสารที่ผู้เริ่มจัดตั้งได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น ในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบริษัทวัตถุประสงค์ที่จะประกอบการ ทุน และรายละเอียดของผู้เริ่มจัดตั้ง

 

ขอบคุณข้อมูล Pantip เหล็กสีเงิน

ADISA ACTIVE TRAVEL